Jdi na obsah Jdi na menu
 

Polymorfismus genu EDNRB ve vztahu ke zbarvení a onemocnění u koní

26. 8. 2013

      Cílem této práce bylo stanovení polymorfismu Ile118Lys mutace v genu EDNRB, stanovení frekvencí genotypů a alel u daného souboru zvířat a vyhodnocení jejich asociace s fenotypem.

     K analýze byl vybrán soubor zvířat plemene American Paint Horse, kde je strakatý kůň chovatelským cílem, kdy asociace registrují tři základní typy strakatosti (tobiano, overo (frame, sabino, splashed white) a tovero).  Právě u zmíněného vzoru frame overo je detekována Ile118Lys mutace v genu EDNRB, která vzniká dinukleotidovou substitucí TC→AG v kodonu 118 genu EDNRB, způsobující záměnu aminokyseliny isoleucinu za lysin. Páření dvou jedinců s touto alelou se nedoporučuje z důvodu 25% pravděpodobnosti narození hříběte s tzv. OLWS (letální syndrom bílých hříbat). Postižená hříbata se rodí převážně celá bílá s modře pigmentovanou duhovkou a s neinervovanou částí trávicího traktu, kdy po 12-ti hodinách života vykazují příznaky koliky a za několik dní umírají. Vzor frame overo je geneticky podmíněn dominantní alelou FrF, jenž má zcela charakteristický fenotyp (bílá srst je uspořádaná horizontálně a nepřesahuje přes hřbet), ale díky vzájemnému křížení a interakci různých vzorů, může být mutace detekována i u jiných vzorů strakatosti nebo u zdánlivě jednobarevného koně. Testování koní je tedy jedinou spolehlivou metodou jak určit zygotnost jedince a zajistit tak produkci životaschopných koní s žádaným zbarvením.

dscn0035.jpg

    V této práci byl polymorfismus v genu EDNRB způsobující OLWS testován u 133 koní plemene paint horse. Metodou AS-PCR byla analyzována dinukleotidová substituce kodonu 118 genu EDNRB u 27 koní vzorů frame overo, frame sabino a tovero. U vzoru frame overo a frame sabino byla mutace detekována ve všech případech. Vzor tovero vykazoval mutaci z 50ti%. U 109 jedinců vzorů tobiano, sabino, tovero a solid nebyla mutace zaznamenána. Žádný žijící jedinec L/L nebyl detekován. Výsledky odpovídají genetickému založení dominantní alely FrF i s její asociací se zbarvením frame overo. Při bližším prozkoumání původu těchto jedinců byly však nalezeny nesrovnalosti. Jedna klisna zbarvení tovero z rodičů tobiano a frame overo nenesla dominantní alelu FrF. Je jasné, že kombinací tobiano a frame overo vzorů vznikají jedinci tovero. U všech testovaných koní takového spojení byla mutace detekovaná, až na tento případ. Další zvláštností je testované hříbě tovero s alelou FrF po tobiano hřebci a z matky tovero, u kterých mutace detekována nebyla.  V původu matky je zřejmý výskyt frame overo zbarvení. Je tedy otázkou, zdali je  AS-PCR spolehlivou metodou. Yang et al. (1998) ve své práci uvádí možnou mononukleotidovou mutaci odpovědnou za OLWS, kdy tato mutace nemusí být detekována AS-PCR. V takovém případě doporučuje využít metodu PCR-RFLP, aby se mohla vyloučit možnost špatně určené parentity. Mutaci Ile118Lys genu EDNRB jsem zaznamenala jen u koní s frame vzorem v původu, na rozdíl od zahraničních studií, kde odhalili mutaci i u koní jednobarevných. Narození hříběte s OLWS z jednobarevné klisny je všeobecně znám. V takovém případě bych se přiklonila k názoru o vlivu dalších genů, které mohou zastřít frame overo vzor. Výskyt mutace u koní jiných vzorů může být spíše způsoben špatně určeným fenotypem. V takovém případě by bylo ideální otestovat rodiče i potomky na jiné vzory strakatosti a dohledat jaká zbarvení má jedinec v původu. Poslední otázkou zůstává jaké genetické založení má jedinec tovero z křížení frame overo a tobiano, když nenese mutaci Ile118Lys genu EDNRB? Je zřejmé, že problematika overo vzorů není zcela objasněna. Bylo by vhodné navrhnout nové studie a zaobírat se jedinci, u kterých je mutace známá, ale nevykazují frame overo vzor, takové studie by mohly odhalit příčinu a vliv dnes neznámých genů, které potlačují frame vzor.  

    Četnost genotypu NL u koní byla stanovena na 0,2030 a četnost alely L na 0,1015. U koní s přímým předkem frame overo jsem zaznamenala dědičnost sledované alely v poměru 1:2. Takový poměr by byl shodný v případě páření dvou jedinců frame overo. Ve výsledcích, byl však očekáván poměr 1:1, z důvodu známého letálního projevu v případě křížení dvou koní frame a z důvodu nižší frekvence četnosti alely. Z tak malého souboru testovaných zvířat nelze vytvářet jednoznačné závěry, ale každý chovatel plemene paint horse by měl znát tuto problematiku a dva takové jedince spolu vůbec nekřížit.

                                                                                            Ing. Lucie Svobodová

 

 
 

 

Portrét


Facebook

Boon N Sizzle

421.jpg


Electra Bubbledog

421.jpg


Filip Houška

421.jpg


Izabelka

421.jpg


Nelinka a Sonic

421.jpg


Ondřej Houška

421.jpg


Pony Jessy

421.jpg


Smart Jose YouJeen

421.jpg


Smart Maya Lena

421.jpg


Statistiky

Online: 3
Celkem: 1194505
Měsíc: 14502
Den: 806